За акционерите

Врз основа на член 62 од Статутот на Акционерското друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови НЛБ Нов пензиски фонд Скопје, а согласно Одлуката на Управниот одбор бр. 02-2177/1 од 18.12.2017 година

 

НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје

ВЕ ПОКАНУВА да учествувате на Собрание на акционери на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје

Собранието на акционери на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје, ќе се одржи на ден 23.01.2018 година (вторник), со почеток во 10:30 часот, во деловните простории на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје, со следниот:

 

ДНЕВЕН РЕД

1. Избор на Претседавач на Собранието на акционери;

2. Избор на Записничар на Собранието на акционери;

3. Предлог- одлука за пренос на 100% од акциите издадени од НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје.

 

Се повикуваат акционерите кои поседуваат акции со право на глас да учествуваат во работата на Собранието и да го пријават своето учество.

Акционерот може со писмено полномошно заверено кај нотар да именува застапник кој ќе го застапува на Собранието. За полномошник не може да биде определен: член на органот на управување, односно член на органот на надзор на Друштвото, вклучително и членовите на неговото потесно семејство; раководно лице во Друштвото или член на неговото потесно семејство; член на органот на управување, односно на органот на надзор, вработен или овластен ревизор на поврзани или зависни друштва со Друштвото, вклучително и членовите на неговото потесно семејство; застапник по закон или друго овластено физичко лице од Друштвото или од друго правно лице што е во сопственост на Друштвото и вработен или овластен ревизор во Друштвото.

Полномошната и пријавите да се достават најдоцна пред почетокот на седницата на Собранието до Службата за општи, правни работи и усогласеност со прописи на НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје (контакт телефон: 02/5100-285, телефакс: 02/3236 998).

Акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас можат да предложат дополнување на дневниот ред со барање за вклучување нови точки во дневниот ред.

Барањата за вклучување на една или повеќе точки во дневниот ред на Собранието се испраќа до НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје, во рок од 8 дена од денот кога е испратена поканата, а дополнувањата се испраќаат на ист начин како што е испратена поканата.

НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје